CE & Kvalitet

 

CE mærkning og kvalitet (CE Marking and Quality)

Her kan du læse om Danintra A/S krav til kvalitet, ansvarlighed, om CE mærkning og normerne for belysningsmaster DS/EN 40 og DS/EN 12676

Virksomhedssystem

Danintra har arbejdet med kvalitet siden starten af firserne og har siden 1992 arbejdet efter reglerne i ISO 9002. I 2004 videreudviklede vi det til en Kvalitetshåndbog og Kvalitetsmanual, som ene og alene retter sig mod CE mærkning i henhold til DS/EN 40 som kræver årlig audit af en akkrediteret ekstern instans. Vort virksomhedssystem integrerer og samler kvalitetskravene lagt ud i DS/EN 40, social ansvarlighed SA8000, ROS direktivet og de danske arbejdsmiljøregler og kan kort beskrives således:

Kvalitetssystemet omfatter:

 • En række rutiner og instruktioner som dækker de vigtigste processer i virksomheden.

 • Overvågningsprocesser som sikrer at rutiner og processer er effektive og virker efter hensigten.

 • Systematisk indsamling af statistik som ligger til grund for beslutninger.

 • Kontrol af produkter for at minimere fejl samt om nødvendigt foretage korrigerende handlinger.

 • Løbende afprøvning af processer og kvalitetssystem.

Miljøstyring omfatter:

 • Rutiner og instruktion af de ansatte for at hjælpe organisationen til at minimere forbruget af ressourcer.

 • Indsamling og genbrug af emballage.

 • Sortering af affald med henblik på re-cycling.

 • Rutiner der sikrer overholdelse af ROS direktivet.

 • Arbejde aktivt for at optimere vore produkters positive indflydelse på omgivelserne og derved minimere forureningen.

Arbejdsmiljø omfatter:

 • Intern og ekstern kontrol af arbejdsmiljøet.

 • Løbende arbejdspladsvurdering med kortlægning, udbedring og opfølgning.

 • Fokus på det sociale arbejdsmiljø i henhold til virksomhedens værdier.

CE mærkning

For et stort antal produkter gælder at de skal være CE mærkede for at kunne sælges og distribueres inden for EU inkl. EFTA-landene. Dette gælder også ved produktion og salg i eget land.

For Danintra betyder det at vor egenproduktion skal CE mærkes i henhold til DS/EN 40. Danintra's produktion af egne master er siden 11. maj 2010 CE mærkede i henhold til DS/EN 40-5:2002.

Danintra kan på vor godkendte værksted selv producere og CE mærke og godkende egenudviklede design samt en lang række af kundespecificerede master.

DS/EN 40 (Belysningsmaster)

En af de afgørende forskelle til tidligere danske normer er de strenge krav til verifikation af konstruktionen gennem prøvning eller beregning samt at dette løbende testes og efterses af 3 parts akkrediteret og godkendt auditør. For at opnå dette har Danintra udviklet et program til beregning af masterne i henhold til DS/EN 40. Dette tager bla. hensyn til vindbelastning i henhold til EUROCODE 1 inklusive det Nationale anneks, designlast, udbøjning, vridningsmoment, udbøjningsmoment, svagheder omkring lugen og andre kritiske snit. Eftergivelige master skal desuden prøves og testes i henhold til DS/EN 12767.

Nogle af de krav som DS/EN 40 stiller er bl.a.:

 • Årlig virksomhedskontrol af godkendt ekstern auditør.

 • CE mærkning (Åbnes og downloades her)

 • Overensstemmelseserklæring (Åbnes og downloades her)

 • Testprotokol

 • Sporbarhed ned til materialeforbrug på parti

 • Proceskontrol

 • Slagtest i henhold til IK08

 • IP test i henhold til IP3X

 • Verifikation af korrosionsbeskyttelse. For stålmaster bl.a. i henhold til DS/EN 1461.

 • DS/EN 12767 (Eftergivelige master)

Ud over de i DS/EN 40 gældende krav er der for eftergivelige master af sikkerhedsårsager en del yderligere krav. Dette omhandler mekanisk destruktiv test af masterne under strengt kontrollerede forhold.Ifølge Vejdirektoratets Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, deles disse op i følgende mastetyper:

HE-mast (Høj Energi absorbering): 
Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj nedbremses på en kontrolleret måde i forbindelse med en påkørsel.

LE-mast (Lav Energi absorbering): 
Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj delvist nedbremses i forbindelse med en påkørsel.

NE-mast (Non Energi absorbering): 
Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj ikke nedbremses af betydning i forbindelse med en påkørsel.

Af sikkerhedsmæssige årsager bør der altid anvendes eftergivelige master til skilte, lysmaster og signalmaster på veje med stor trafikmængde og ved hastighedsgrænser højere end 50 km/h. 

Inden for tæt bebygget område, hvor fartgrænsen normalt er 50 eller 60 km/h anbefales generelt at benytte HE-master til belysningsmaster og LE-master til vejskilte og signalmaster. Årsagen er primært at mindske risikoen for, at cyklister eller fodgængere rammes af vildfarne køretøjer eller master. 

Uden for tæt bebygget område, hvor fartgrænsen er 70 km/h eller større, og der er få fodgængere og cyklister, anbefales generelt at anvende HE- eller LE-master til lysmaster og NE-master til vejskilte og LE- eller NE-master til signalmaster. Risikoen for, at fodgængere og cyklister kan rammes af vildfarne køretøjer eller master er her relativt lille. 

På følgende steder bør altid anvendes HE-master til belysningsmaster og LE-master til vejskilte og signalmaster:
 • hvor det er særligt vigtigt at fange vildfarne køretøjer, fordi der kan være fare for, at de kan fortsætte mod farlige forhindringer som f.eks. træer, brosøjler, støjskærme

 • i byområder og andre steder med megen gang- og cykeltrafik

 • i midterheller uden autoværn som er tilstrækkeligt brede til, at en påkørt belysnings-, skilte- eller signalmast ikke rager ud på kørebanen og derved kan blive påkørt af andre køretøjer.

NE-master med brud- eller afskæringsled bør normalt ikke anvendes i byområder og andre steder med meget gang- og cykeltrafik pga. faren for, at fodgængere og cyklister kan blive ramt af en påkørt mast.

Læs mere herom i Vejdirektoratets håndbog om eftergivelige master. Den og meget mere finder du her:
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=Vejdirektoratets+h%C3%A5ndbog+om+eftergivelige+master&docId=vd-20101203132130821-full 

DS/EN 61439-2 (indsatse)

Danintra’s serie af indsatse til master er alle testet og godkendt som El tavler i henhold til DS/EN 61439-2. Indsatse er ifølge sikkerhedsstyrelsen at betragte som tavler i henhold til DS/EN 61439-2. Læs mere på www.sik.dk.

Udvalgsarbejde

Omgivelserne lægger større og større krav til standardisering og interoperabilitet mellem produkterne. Fælles krav og normer dukker op overalt og bliver uundgåeligt en del af hverdagen. Derfor er Danintra også et aktivt medlem i Dansk Standards standardiseringsudvalg: "DS/S-349 – Vejudstyr", hvorunder belysningsmaster i henhold til DS/EN 40 ligger.

Social ansavrlighed

Danintra har positioneret sig iht. den social ansvarligheds dekleration i SA8000. Dette statement kan downloades her.

FN’s ti krav til Global Compact

Danintra har en klar og nedskrevet stilling i henhold til FN’s ti krav til Global Compact. Dette statement kan downloades her.

Underleverandører

Vore underleverandører lever op til de for deres produkter gældende Europæiske normer og retningslinjer inklusive de eventuelle afvigelser der er i de danske nationale anneks til normerne.
 

REACH

REACH EC 1907/2007 er EU’s kemikalieregulering for sikker brug af kemikalier til fordel for miljøet og menneskets sundhed. Danintra er importør af artikler, og er derfor omfattet af REACH. Reguleringerne i forhold til REACH bliver overholdt, da Danintra importerer under et ton farlige stoffer om året. mere om REACH på miljøstyrelsens hjemmeside her
 

CE Marking and Quality (English section)

Read about Danintra A/S requirements for quality, responsibility, about our certificate in CE Marking and standards for lighting poles DS/EN 40 and DS/EN 12676.

Enterprise System

Danintra has worked with quality since the beginning of the 80's. Danintra has, since 1992, followed the rules according to ISO 9002. In 2004 we developed a Quality Manual that is solely directed towards CE Marking according to DS/EN 40, which requires an annual audit by an accredited external authority. Our enterprise system integrates and assambles the quality requirements laid out in DS/EN 40, social responsibility, ROS Directive and the danish safety regulations. It can be summarized as follows: 
The quality system encompasses:

 • A row of routines and instructions which covers the most important processes in the company.

 • Surveillance processes that secure effective routines and processes that work as intended.

 • Systematic gathering of statistics which lay the foundations for our decisions.

 • Control of products to minimize errors and if necessary, we will perform corrective actions.

 • Ongoing testing of processes and the qualitysystem.

Environmental management encompasses:

 • Developing routines and instructing the staff to help the organization and to minimize the consumption of resources.

 • Collecting and recycling of packaging.

 • Sorting of garbage with a focus on recycling.

 • Routines that ensure compliance with the ROS Directive.

 • Working actively to optimize the positive influence of our products on the sourroundings and thereby minimize pollution.

Working environment encompasses:

 • Internal and external monitoring of the working environment.

 • Ongoing workplace assessment with benchmarking, remedying and monitoring.

 • Focus on the social working environment in accordance with company values.

CE Marking

A large amount of products have to be CE marked to be sold and distributed within EU inclusive EFTA countries. This also includes production and sales within your own country.

For Danintra, this means that our own production must be CE marked according to DS/EN 40. Since May 11th 2010 all of Danintras pole production is CE marked according to DS/EN 40-5:2002.

Danintra has an approved workshop where we can CE mark and approve proprietary design along with a row of customer specific poles.

DS/EN 40 (Lighting columns)

Compared to previous Danish standards, one of the differences is the strict requirements for the verification of the construction through testing or calculation. This must continuously be tested and inspected by an accredited and authorized 3th party auditor. To achieve this Danintra has developed a program that calculates the poles according to DS/EN 40. Wind load according to EUROCODE 1 and the National annex, design load, deflection, torsonal moment, torsonal outward curve, weaknesses around the door and other critical cut are some of the things the program takes into account. Soft poles must be tested according to DS/EN 12767. 

Amongst other things DS/EN 40 requires:

 • A yearly company inspection authourized by an external auditor.

 • CE marking (Download here)

 • Declaration of performance (Download here)

 • Test protocol

 • Traceability all the way down to the use of materials on every production

 • Process supervision

 • Stroketest according to IK08

 • IP test according to IP3X

 • Verification of corrosion protection. Steel poles are amongst others according to DS/EN 1461.

 • DS/EN 12767 (Soft poles)

For security reasons, there are some more requirements for the soft poles than the DS/EN 40. It is a mechanical destructive test of the pole under strictly controlled conditions. 

According to the Road Directorates handbook that guides in the use of soft poles, the poles are divided into the following pole types: 

HE pole (High Energy absorption): 
The characteristic of the HE soft pole is that a vehicle will be decelerated controlled in a collision. 

LE pole (Low Energy absorption): 
The characteristic of the LE soft pole is that a vehicle will be partly decelerated in a collision. 

NE pole (Non Energy absorption): 
The characteristic of the NE soft pole is that a vehicle will not decelerate significantly in a collision. 

For security reasons, soft poles should always be used for signposts, light poles and signal poles on roads with high traffic volume and speed limits higher than 50 km/h. 

Within densely populated areas where the speed limit is normally 50 or 60 km/h, it is generally recommended to use HE poles for lighting poles and LE poles for sign posts and signal poles. The reason for this is to minimize the risk of cyclists or pedestrians being struck by errant vehicles or poles. 

Outside densely populated areas where the speed limit is 70 km/h or higher and there are few pedestrians and cyclists, it is recommended to use HE- or LE poles for lighting poles, NE poles for sign posts and LE- or NE poles for signal poles. The risk for a pedestrian or a cyclist to be struck by errant vehicles or poles is relatively small.

HE poles for lighting poles and LE poles for sign posts and signal poles are to be used on the following locations:

 • Where it is especially important to catch errant vehicles because of the danger for the vehicles to continue towards dangerous obstacles such as trees, bridge pillars, noise barriers etc.

 • in city areas and other places with a lot of pedestrian and bicycle traffic.

 • in central traffic islands, without guardrails, which are not sufficiently wide enough that a hit lighting pole, sign post or a signal pole will not project on the road and thereby get hit by vehicles.

NE poles with a fracture link or a cutoff link should normally not be used in city areas and other places with a lot of pedestrian and bicycle traffic because of the danger that they can be hit by a pole. 

Read more about this in the Road Directorates handbook about soft poles. You find this and much more in a Danish version here:
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=Vejdirektoratets+h%C3%A5ndbog+om+eftergivelige+master&docId=vd-20101203132130821-full 

DS/EN 61439-2 (junction box)

Danintras series of junction boxes for poles are all tested and approved as electric switching board according to DS/EN 61439-2. Read more at www.sik.dk

Committee work

The surrounding community sets greater demands for standardization and interoperability between products. Everywhere, more and more joint demands and standards appear and inevitably become a part of the everyday life. This is why Danintra has an active member in the Danish Standard Committee: "DS/S-349 – Vejudstyr", in which lighting poles according to DS/EN lies.

Social responsibility

Danintra is clearly positioned according to social responsibility as declared in SA8000. This statement can be downloaded here.

UN's demands for Global Compact

Danintra is clearly positioned according to the UN's demands for Global Compact. This statement can be downloaded here (in danish).

Subcontractors

Our subcontractors comply with the european standards and guidelines for their products including any deviation there is in the danish national annex to the standards.